Geen producten (0)

ALGEMENE LEVERINGEN- EN BETALINGSVOORWAARDEN UITGEGEVEN DOOR DE V&T GROUP AANGEDUID ALS V&T GROUP VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de V&T GROUP doen, op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen
zijn. De aanbieder/leverancier is het V&T-lid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt
aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.2 Deze voorwaarden zijn exclusief aan V&T GROUP leden voorbehouden.
1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2: Definities
2.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
Opdrachtnemer: de opsteller van de algemene voorwaarden
De opdrachtgever (koper): een wederpartij die een rechtspersoon is en handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.
De verkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en een opdrachtgever, rechtspersoon, die eveneens handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3: Algemeen
3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop de opdrachtnemer deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken. 
3.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes
4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. 
4.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.
4.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4.4 Opdrachtnemer is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30
dagen ofwel binnen de termijn van prijsstelling in de offerte geschiedt. 
4.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtgever anders aangeeft.
4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
4.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
4.8 Opdrachtgever geeft bij aanvaarding van offerte/opdracht duidelijk de volgende gegevens weer:
- Factuuradres
- Afleveradres
- BTW-identificatienummer (indien van toepassing)
 Bij verkeerd of geen BTW-identificatienummer is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit voortkomen.
- IBAN-code (indien van toepassing)
- BIC code (indien van toepassing)

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van de opdrachtnemer. 

Artikel 6. Levertijd
6.1 De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
6.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn. 
6.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit
zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is
voldaan.
6.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welk opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer
de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de
planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren
en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden
worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond
zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor onstane stagnatietijd.
6.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7: Risico-overgang
7.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000: het risico van de geleverde goederen gaat over op het moment dat verkoper
deze overdraagt aan de transporteur in opdracht van opdrachtgever.
7.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico
tussen opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
7.3 Ook in geval opdrachtgever de verkochte goederen installeert en/of monteert gaat het risico van de goederen over op het moment dat opdrachtnemer de
zaken ter beschikking stelt aan opdrachtgever in het bedrijfspand van opdrachtnemer of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst
niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen worden onder andere verstaan de
omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,terroristische
aanslagen, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft
geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen
recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig
verkregen zijn. 
Indien wegens bedrijfsomstandigheden, opdrachtnemer niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten dan kan opdrachtnemer gemaakte onkosten
doorberekenen aan opdrachtgever en een nieuwe afspraak maken passend in zijn planning.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:
a. de kosten voor grond,-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig
werk
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken.
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij
opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
- gas, water en elektriciteit
- verwarming
- afsluitbare droge opslagruimte
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
- werkvergunning
11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere
zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
11.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever
aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk / acceptatie goederen
12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. er een overname protocol is getekend bij inbedrijfname
b. de maximale periode gesteld voor in bedrijfname wordt overschreden door oorzaken die opdrachtnemer niet kan beinvloeden.
c. ondertekenen van de pakbon(lijst) van transporteur bij levering van de goederen
12.2 Keurt opdrachtgever het werk dan wel de geleverde goederen niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk binnen 8 dagen na
levering (zie pakbonvermelding) kenbaar te maken aan opdrachtgever.
12.3 Keurt opdrachtgever het werk of de geleverde goederen niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De
bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te
rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs
verzekerd had behoren te zijn.
13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt
toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product
dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemeer geleverde producten.

Artikel 14: Algemene garantie en retourvoorwaarden filterwebstore
14.1 Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden tenzij een andere periode schriftelijk is overeengekomen na (op)levering in voor de goede werking van de geleverde installatie.
14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn (lees: product niet functioneert), zal 
opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aanopdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
14.4 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever
gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.5 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.7 a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage
- onoordeelkundig gebruik
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden.
b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
14.8 a. Luchtfilters kunnen vanwege strenge hygiëne-eisen niet geretourneerd worden, aangezien dergelijke producten worden geleverd in gevoelige sectoren, als levensmiddelenindustrie, ziekenhuizen, farmaceutische industrie en laboratoria.
Actief kool filters worden in de meeste gevallen luchtdicht in plastic verpakt, om te voorkomen dat deze al in werking treden voordat ze geplaatst zijn. Om deze reden en vanwege de hierboven genoemde hygiëne-eisen worden actief kool filters net als alle overige luchtfilters beschouwd als hygiëneproduct en zijn daarom niet retourneerbaar.
b. Filterboxen en filterkasten kunnen niet worden geretourneerd, aangezien deze op bestelling worden geproduceerd en met variërende aansluitmaten op verzoek van de opdrachtgever worden geproduceerd. Daarom worden deze producten beschouwd als maatwerkproducten

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs
had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken
worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW

Artikel 17: Betaling
17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant
b. als termijnlevering is overeengekomen
30% van de totale prijs bij opdracht:
60% van de totale prijs na aanvoer van de installatie
10% van de totale prijs bij opleveren
c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum

17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid
voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat
geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt:
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd:
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd:
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd.
De rente bedraagt 5% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als
een volle maand.
17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke
kosten verschuldigd met een minimum van Euro 50.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
Over de eerste Euro 3.000 15%
Over het meerdere tot Euro 6.000 10%
Over het meerdere tot Euro 15.000 8%
Over het meerdere tot Euro 60.000 5%
Over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor
rekening van opdrachtgever.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1 Na levering blijft opdrachtgever eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2 Zolang er op leverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze niet 
doorverkopen op straffe van een boete van de waarde van de geleverde goederen.
18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de
plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is
opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19 Ontbinding
19.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt,
wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
21.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Dordrecht.
21.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
21.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.